Wstąp do Policji - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wstąp do Policji

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Terminy przyjęć do służby w Policji na rok 2019 przedstawiają się następująco:

7 listopada,

30 grudnia.

Wymogi formalne jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do rekrutacji:

 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,

 • posiadać obywatelstwo polskie,

 • posiadać nieposzlakowaną opinię,

 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • korzystać z pełni praw publicznych,

 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

 • złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,

 • rest wiedzy

 • test sprawności fizycznej

 • test psychologiczny

 • rozmowa kwalifikacyjna

 • ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji

 • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu

 • przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Służba w Policji zapewnia:

 • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego,

 • gwarancję stałych warunków pracy,

 • ciekawą pracę,

 • możliwość rozwoju zawodowego,

 • różnorodny system szkoleń,

 • precyzyjny system wynagrodzenia (m.in.13-sta pensja, równoważnik za umundurowanie),

 • rozbudowany system socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariuszy i rodzin, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy),

 • po 25 latach służby i ukończeniu 55 roku życia nabycie praw emerytalnych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ na stronie: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl oraz www.policja.gov.pl